Tematyka poruszająca pracę socjalno-wychowawczą jest obecnie dość popularna. Przychodzi do nas wiele postów od studentów wydziałów pedagogicznych.
W związku z tym dzisiaj przedstawiam popularne tematy z tej dziedziny.
Lista zawiera także tematy z zakresu resocjalizacji, a ściślej mówiąc pedagogiki resocjalizacyjnej. Tematyka ta obok pedagogiki szkolnej ciszy się największą popularnością w 2011 roku.
Oto najpopularniejsze tematy prac:

Rola pracownika socjalnego w funkcjonowaniu rodzin zastępczych/rodzin z problemem alkoholowym/przemocy itp.
Kuratela rodzinna w powiecie/gminie/mieście XYZ.
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej/kurateli.
Resocjalizacja dorosłych w warunkach kurateli sądowej.
Formy pomocy osobom ubogim/chorym i ich rodzinom w gminie XYZ.
Pomoc postpenitencjarna/przygotowanie do życia/funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego w opinii skazanych.
Aktywizacja seniorów/Uniwersytety III Wieku/Kluby wsparcia na terenie gminy/powiatu/miasta XYZ.
Alkoholizm/narkomania/przestępczość wśród nieletnich/uczniów/podopiecznych w powiecie/gminie/mieście XYZ/szkole w latach X-Y.
Sytuacja społeczna/zawodowa osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków.
Wpływ warunków socjalno-bytowych uczniów klas XYZ na trudności w uczeniu się/na postępy w nauce.
Postawy wobec trudności w uczeniu się/zespołu ADHD/problemu narkomanii młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi na przykładzie XYZ.
Postawy/agresja/przemoc szalikowców/blokersów/trudnej młodzieży wobec niepełnosprawnych/ludzi starych/rówieśników.
Agresja/przemoc w grupie rówieśniczej/w klasie XYZ/uczniów w szkole XYZ.
Współpraca szkoły i rodziny/szkoły z domem rodzinnym wychowanka na przykładzie placówki oświatowej XYZ.